Statut

Statut
Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej

Z nowelizacją z dn. 26.06.2006 (art.17)

DO POBRANIA

I. Nazwa, teren działania i siedziba

Art. 1

Tworzy się Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej zwane dalej Stowarzyszeniem TEP.

Art. 2

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej
Siedzibą stowarzyszenia jest Kraków.

 

Art. 3

Cele Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej.
Celem stowarzyszenia TEP jest prowadzenie edukacji psychosomatycznej, rozwijanie i propagowanie idei oraz działań pomocnych w życiu i zachowaniu zdrowia, ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału jednostki,
z uwzględnieniem jej potrzeb i możliwości.

 

Art. 4

Stowarzyszenie TEP będzie realizowało swój cel poprzez:

 1. działalność szkoleniową, terapeutyczną, doradczą oraz informacyjną;
  organizowanie wykładów, spotkań, szkoleń i kursów;
 2. stwarzanie korzystnych warunków dla rozwijania społecznej, naukowej
  i edukacyjnej działalności;
 3. utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego osób udzielających pomocy oraz kształtowanie ich świadomości etycznej w kontekście praktyki zawodowej;
 4. prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej z zakresu edukacji psychosomatycznej;
 5. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz wszelkimi instytucjami, w zakresie stosowania i rozwijania teorii oraz praktyki edukacji psychosomatycznej;
 6. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi
  i ośrodkami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą.

II. Współpraca z zagranicą

Art. 5

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych lub zagranicznych o podobnym charakterze i profilu działania.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 6

Osoby należące do Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej mogą mieć status członka:

 1. Zwyczajnego,
 2. Wspierającego,
 3. Honorowego.

 

Art. 7

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia,
która złoży pisemną deklarację, popartą rekomendacją dwóch członków zwyczajnych.

 

Art. 8

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością TEP, która zadeklaruje dla niego poparcie.

 

Art. 9

Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze
do wszelkich władz TEP.

 

Art. 10

Członek TEP ma prawo do udziału we wszystkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia.

 

Art. 11

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia TEP;
 2. udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia TEP;
 3. opłacania składek członkowskich.

 

Art. 12

Przyjmowanie członków zwyczajnych, wspierających oraz nadawanie tytułu członka honorowego należy do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Art. 13

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego;
 2. skreślenia przez Zarząd Główny w wyniku naruszenia zasad statutu Stowarzyszenia lub zalegania z opłatą składek;
 3. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
 4. rozwiązania TEP.

IV. Władze stowarzyszenia TEP

Art. 14

Władzami Stowarzyszenia TEP są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 15

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 

Art. 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór i odwołanie Prezesa Stowarzyszenia TEP,
 2. wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalenie zmian statutu,
 4. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
 5. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, decyzją 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy obecności 4/5 członków Stowarzyszenia TEP.

 

Art. 17

Walne Zebranie zwoływane jest w dwóch terminach. W pierwszym terminie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia TEP. W drugim terminie, to jest
w tym samym dniu po upływie 30 minut, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

 

Art. 18

Prezes jednoosobowo powołuje i odwołuje członków Zarządu Głównego
w dowolnym składzie liczbowym i określeniem funkcji w Zarządzenie.

 

Art. 19

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz na 4 lata przez Zarząd Główny.

 

Art. 20

Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 2/3 członków Stowarzyszenia, a o terminie członkowie zawiadamiani są z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem oraz z podaniem powodów jego zwołania.

 

Art. 21

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 2. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 3. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
 5. ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia.

 

Art. 22

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

 

Art. 23

W przypadku zmniejszenia się liczby osób w komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie ponownie wybiera skład Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 24

Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Stowarzyszenia TEP w zakresie spraw finansowych oraz zgodności poczynań z obowiązującymi przepisami prawa, jak i Statutem.

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia TEP

 

Art. 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

Art. 26

Na fundusze Stowarzyszenia TEP składają się:

 1. wpływy uzyskane ze składek członkowskich,
 2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
 3. dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki,
 4. wpływy z działalności szkoleniowej, usługowo-badawczej, wydawniczej
  oraz innej.

 

Art. 27

Osobami upoważnionymi do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań finansowych Stowarzyszenia TEP są Prezes i jego zastępca, a w przypadku wymagających trzyosobowej reprezentacji dodatkowo upoważniony
przez Prezesa Stowarzyszenia członek Zarządu.

 

Art. 28

Stowarzyszenie TEP posiada swoją pieczęć.

 

Art. 29

W przypadku rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przekazany zostanie na rzecz instytucji realizującej cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.