Nowy Zarząd Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej (TEP)

Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej

Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej jest stowarzyszeniem prowadzącym od wielu lat działalność naukową i edukacyjną. Ma wiele osiągnięć, a zwłaszcza w zakresie polskiej psychosomatyki, edukacji psychosomatycznej i promocji zdrowia. TEP zorganizowało 18 dużych Sympozjów naukowych w większości o charakterze międzynarodowym, organizowało wiele wykładów i dyskusji naukowych oraz wiele warsztatów praktycznych, często zupełnie nowatorskich w polskich warunkach.

Pierwszym Prezesem i założycielem Towarzystwa była Doc. Dr hab. Marzanna Magdoń, a następnie na Walnym Zebraniu Prezesem został wybrany Prof. dr hab. Jan Łazowski.

Zebranie Zarządu oraz Walne Zebranie TEP

W dniu 6. 03. 2017 r. odbyło się Zebrania Zarządu TEP w trakcie którego dotychczasowy Prezes Prof. dr hab. Jan Łazowski z uwagi na zły stan zdrowia i zaawansowany wiek złożył rezygnację na piśmie z funkcji Prezesa na ręce dotychczasowego Sekretarza TEP Dr Piotra Słowika. Zarząd jednogłośnie ją przyjął. Dr Piotr Słowik podziękował w imieniu swoim oraz Zarządu za wieloletnie kierowanie Towarzystwem Profesorowi Janowi Łazowskiemu, którego nagrodzono oklaskami na stojąco. Prof. J. Łazowski przedstawił też sprawozdanie z działalności Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej z ostatnich lat za czasów jego prezesury. Wspomniał o organizowanych trzech konferencjach wspólnie z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Należy jednocześnie podkreślić, że Prof. J. Łazowski był drugim Prezesem TEP w historii, którym został w 2006 roku po śmierci założycielki Towarzystwa i jego pierwszego Prezesa Doc. dr hab. Marzanny Magdoń. Funkcję tą pełnił do marca 2017 roku.

Walne zebranie TEP

Następnie Zarząd przeszedł do innej Sali, w której odbyło się Walne Zebranie TEP. Zebranie odbyło się w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ w dniu 6 marca 2017 roku, na którym poinformowano zebranych o decyzji odchodzącego Prezesa. W dalszej części Zebrania w głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano na prowadzącą zebranie Panią Prof. dr hab. Marię Kielar –Turską, która odczytała sprawozdanie z działalności TEP autorstwa Prezesa TEP Prof. Jana Łazowskiego, które podsumowywało i omawiało jego pracę w roli przewodniczącego Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej. Sprawozdanie spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony zgromadzonych. Prof. dr hab. Helena Wrona Polańska wygłosiła krótkie podsumowanie w formie laudacji dziękując za owocną wieloletnią pracę na rzecz Towarzystwa ustępującemu ze stanowiska Profesorowi Przewodniczącemu. Jednocześnie kreśląc profil działalności Towarzystwa; edukację i promocję zdrowia, zarówno w wymiarze psychicznym jaki i somatycznym, przywołała postaci zasłużonych dla sprawy akademików Doc. Dr hab. Marzanny Magdoń, Prof. dr hab. Dorotę Jasiecką, Prof. dr hab. Bohdana Wasilewskiego. Prof. J. Łazowski podziękował Przedmówczyni i podkreślił swój emocjonalny i intelektualny związek z Towarzystwem zaznaczając, iż rezygnacja spowodowana jest obiektywnymi względami podyktowanym przez wiek i zdrowie.

Prof. J. Łazowski zaproponował Prof. dr hab. Ewę Wilczek –Rużyczkę na kandydatkę na stanowisko przewodniczącej TEP . Propozycja została jednogłośnie przyjęta, innych kandydatur nie zgłoszono. Jednomyślnie wybraną nową przewodniczącą TEP, którą została Prof. Ewa Wilczek –Rużyczka. W krótkim wystąpieniu Przewodnicząca podziękowała za zaufanie i wybór i podkreślając wagę tradycji i ciągłości prac w obrębie Towarzystwa poprosiła o dalszą współpracę w zarządzie Prof. M. Kielar Turską i Prof. H. Wronę- Polańską, Prof. Dorotę Jasiecką. Do zarządu zaproszeni zostali również dr P. Słowik, dr K. Krupka, Prof. dr hab. Marek Motyka, mgr K. Owsiany i mgr B. Rząsa. Wszystkie wymienione osoby wyraziły zgodę. W głosowaniu, zgodnie z procedurami statutowymi nowy zarząd zyskał jednomyślne poparcie wszystkich zgromadzonych.

Również jednogłośnie odwołano poprzednich członków Zarządu, którzy zrezygnowali z pełnionych funkcji.

Na wniosek Prof. E. Wilczek –Rużyczki i Prof. M. Kielar-Turskiej, w uznaniu wszystkich zasług, przy jednomyślnym poparciu wszystkich zgromadzonych Prof. Jan Łazowski został honorowym członkiem TEP.

Nowy Zarząd TEP przedstawia się następująco:

 • Prezes TEP: Prof. Dr hab. Ewa Wilczek –Rużyczka
 • I Vice Prezes: Dr Piotr Słowik
 • II Vice Prezes: Dr Krzysztof Krupka
 • Sekretarz: Mgr Barbara Rząsa
 • Skarbnik i Członek Zarządu: Mgr Katarzyna Owsiany
 • Członek Zarządu: Prof. Dr hab. Dorota Jasiecka
 • Członek Zarządu: Prof. Dr hab. Maria Kielar Turską
 • Członek Zarządu: Prof. Dr hab. Marek Motyka
 • Członek Zarządu: Prof. Dr hab. Helena Wrona- Polańska

Zgodnie z procedurami została wybrana i ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Dr Piotr Passowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Dr Maria Katarzyna Grzegorzewska
 • Dr Celestyna Grzywiak